• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.          Definities

1.1.      Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden
1.2.      Opdrachtnemer: Annet Konijn – BuroKOM
1.3.      Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan BuroKOM de opdracht geeft.
1.4.      Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden.

2.          Algemeen

2.1.      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s)voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 
2.2.      Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Opdrachten aan Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3.          Offertes

3.1.      Alvorens er een offerte geschreven wordt, kan het zo zijn dat de Opdrachtnemer zich moet inlezen in de materie van de (eventuele) opdracht. Naar aanleiding hiervan zal een gesprek plaatsvinden om te besluiten tot wel of geen offerte. De inleestijd is, ook bij het niet aanvaarden offerte, voor rekening van de Opdrachtgever.
3.2.      Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht essentiële informatie en documenten verstrekt. 
3.3.      De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer is alleen dan aan de offerte gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen twee (2) weken wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
3.4.      Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.5.      De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 
3.6.      Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4.          Uitvoering van de Opdracht (en het betrekken van derden daarbij)

4.1.      De Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2.      Als is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
4.3.      Voor zover voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan. 

5.          Wijziging van de Opdracht, meerwerk

5.1.      Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. 
5.2.      Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
5.3.      Voor zover voor de Opdracht een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

6.          Betalingsvoorwaarden

6.1.      De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Bij bedragen vanaf € 1.500,= ex BTW vindt facturatie in 3 termijnen plaats, waarbij 40% van het totaal bedrag gefactureerd wordt bij aanvang van de Opdracht, 40% van het totaal bedrag tussentijds en de overige 20% na afronden van de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. 
6.2.      Bedragen op de factuur zijn inclusief BTW. Betaling van de factuur moet binnen 1 maand na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. 
6.3.      Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van sommatie zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
6.4.      De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de Opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 
6.5.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
6.6.      Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

7.          Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, ter zake van door Opdrachtnemer bij de nakoming van overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter beschikking gestelde zaken bij Opdrachtnemer, ongeacht of de Opdrachtgever daarvoor heeft betaald.
7.2.      Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de Opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 
7.3.      In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen. 
7.4.      De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, waaronder portfolio doeleinden, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 
7.5.      Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere relevante wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 
7.6.      Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken welke naar hun aard zijn bestemd om in eigendom over te dragen aan Opdrachtgever blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.
7.7.      Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan onverwijld, op de hoogte te stellen. 
7.8.      Opdrachtgever garandeert dat door hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, documenten of anderszins voor de Opdracht noodzakelijke stukken, geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die uit de inbreuk op een recht van een derde voortvloeit, voor zover deze schade wordt verhaald op Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer voor in dit artikel genoemde aanspraken.

8.          Onderzoek, reclames en klachten

8.1.      Klachten over de uitvoering van de Opdracht moet Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende Opdracht, schriftelijk melden aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.
8.2.      Als een klacht terecht wordt bevonden door Opdrachtnemer, verricht Opdrachtnemer de Opdracht alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

9.          Opzegging, opschorting en ontbinding

9.1.      Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
9.2.      Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden: indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
9.3.      Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.4.      Indien de ontbinding toe te rekenen is aan de Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht de schade van Opdrachtnemer, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect, die door de ontbinding zijn ontstaan, aan Opdrachtnemer te vergoeden.

10.        Aansprakelijkheid

10.1.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of documenten, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorde te zijn. 
10.2.   Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
10.3.   Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het laagste bedrag van: Het maximaal te declareren bedrag van de Opdracht; dan wel Het maximaal door de verzekeraar van Opdrachtnemer uit te keren bedrag ten aanzien van de bedoelde schade.
10.4.   De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of zijn onderschikten.

11.       Garanties en vrijwaringen

11.1.   De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 
11.2.   Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

12.       Overmacht

12.1.   Opdrachtnemer kan bij overmacht de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten, of bij blijvende onmogelijkheid, deze uitvoering permanent staken. Opdrachtnemer kan niet tot enige vergoeding van schade, ontstaan door de overmacht, aangesproken worden. 
12.2.   Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
12.3.   Indien Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al is nagekomen of  deze zal kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

13.       Geheimhouding

13.1.   Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve van de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit

14.       Toepasselijk recht

14.1.   Op elke Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de Opdracht. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

smily Geniet je dag!